Skip To Content
Privacybeleid Privacybeleid

Privacybeleid

Privacybeleid

Podotherapie Klok respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat uw persoonlijke informatie die u ons verstrekt altijd vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld.

Ons Privacybeleid

Op 25 mei 2018 is de nieuwe wetgeving in werking getreden ten aanzien van persoonlijke gegevensbescherming. Podotherapie Klok B.V. respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat uw persoonlijke informatie die u ons verstrekt altijd vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld.

Om goede medische zorg te kunnen verlenen, leggen wij uw contactgegevens en medische gegevens vast. Wij doen dit in lijn met de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat wil zeggen dat wij uw gegevens alleen gebruiken voor het verlenen van medische zorg, de bijbehorende administratie en medisch wetenschappelijk onderzoek (geanonimiseerd), om u te informeren over nieuwe ontwikkelingen in uw zorgaanbod en dat wij uw gegevens beveiligen tegen inbreuk door derden. Wij bewaren uw gegevens zolang als nodig is voor het verlenen van zorg en zolang de wet ons verplicht om uw gegevens te bewaren. Wij nemen andere medische informatie (bijvoorbeeld informatie van uw huisarts) op in uw dossier voor zover dit voor een goede hulpverlening aan u noodzakelijk is.

Als zorgaanbieder zijn wij verplicht het BSN te registreren en uw identiteit vast te stellen. Dit staat in de Wet Gebruik Burgerservicenummer in de zorg. Het BSN wordt gebruikt bij de facturatie en bij medische correspondentie. U heeft recht op inzage, het aanpassen van gegevens, het verwijderen van gegevens uit uw dossier en op data portabiliteit.

Alleen met uw toestemming wisselen wij gegevens uit met andere zorgverleners, zoals huisartsen, specialisten, fysiotherapeuten en pedicures. Dit doen wij via beveiligde systemen en alleen als dit nodig is. Onze medewerkers raadplegen uw gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun werkzaamheden.

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveilig zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik of klachten over de wijze waarop wij uw gegevens behandelen, neem dan contact op met ons via info@wittepoel.nl. Mocht u er met ons niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wij hebben ICT-leveranciers ingeschakeld voor het onderhoud en beheer van onze informatievoorziening en software. Wij hebben deze leveranciers zorgvuldig geselecteerd en met hen duidelijke afspraken gemaakt over geheimhouding en beveiliging. Wanneer het – ondanks onze maatregelen – mocht gebeuren dat derden ongeautoriseerd toegang krijgen tot uw gegevens, dan melden wij dit bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bij het inschakelen van andere verwerkers (bijvoorbeeld voor het berichtenverkeer naar andere zorgverleners) zorgen wij ervoor dat uw privacy-rechten worden gewaarborgd in een behandelingsovereenkomst.

Voor meer informatie kijk op:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-europese-privacywetgeving

Wij zijn aangesloten bij: